Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da Psihoanalitičko društvo Srbije pokreće ciklus workshopova u okviru kontinuirane edukacije profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja i iz srodnih struka, u cilju sticanja i nadogradnje znanja iz oblasti psihoanalize i psihoanalitičke psihoterapije.

Ciklus nosi naziv „Savremena psihoanaliza u teoriji i praksi“. U okviru njega polaznici će biti u prilici da se kroz predavanja upoznaju sa bazičnim ali i savremenim psihoanalitičkim konceptima. Takođe, kroz supervizijske grupe u kojima će kandidati Psihoanalitičkog društva Srbije prikazivati svoj rad, a analitičari supervizirati, polaznici će moći da vide praktičnu primenu teorijskih koncepata. 

Ciklus će se odvijati u formi 4 workshopa, od kojih će svaki imati istu strukturu i satnicu, u ukupnom trajanju pojedinačnog workshopa od 7 sati. 

  • Prvi workshop biće održan 3.12.2022., tema uvodnog predavanja je „Osnovni pojmovi psihoanalize – uvod“, predavač Aleksandar Kontić.
  • Drugi workshop biće održan 4.2.2023., tema uvodnog predavanje je „Nesvesno u kliničkoj praksi“.
  • Treći workshop biće održan 1.4.2023., tema uvodnog predavanja je: „Transfer i kontratransfer“.
  • Četvrti workshop biće održan 10.6.2023., tema uvodnog predavanja je: „Analitičko slušanje i interpretacije“.

Kotizacija iznosi 6000 dinara po workshopu, ukoliko se uplate sva 4 workshopa unapred cena je ukupno 20 000 dinara. Moguće je prijaviti se na jedan ili više workshopova. 

Polaznici dobijaju potvrdu o učešću.

Broj polaznika je ograničen. 

Mesto održavanja: Mesto održavanja: Sedište Psihoanalitičkog društva Srbije: Koste Jovanovića broj 20, Beograd.

U nastavku je struktura i satnica prvog workshopa, 3.12.2022.

9.30 – 10.00 Okupljanje i registracija

10.00 – 10.45 Predavanje:  „Osnovni pojmovi psihoanalize – uvod“, Aleksandar Kontić

I do današnjeg dana postoji  od realnosti prilično udaljeno uverenje da je psihoanaliza, posmatrana iz ugla striktnog pozitivizma, zatvoreni sistem objektivno neproverljivih ideja i koncepata bliskih uskom domenu posvećenih koji se, imajući u vidu diverzitete novih ideja, ni međusobno ne razumeju najbolje. S druge strane, danas zapažamo da se mnogi psihoterapeutski modaliteti u većoj ili manjoj meri oslanjaju upravo na bazične psihoanalitičke koncepte, upotrebljavajući ih u kontekstu svojih teorijskih i terapijskih pretpostavki i ciljeva. I sama psihoanaliza u svom kontinuiranom razvojnom putu, danas pokazuje diverzitet različitih pogleda na probleme njene teorije i prakse. U svemu tome, bazični teorijski pojmovi (teorija ličnosti, teorija razvoja, zdravlja i psihopatologije, metapsihologija) kao i koncepti  koji čine suštinu psihoanalitičke prakse (interpretacija, analiza transfera, tehnička neutralnost i analiza kontratransfera) ostaju  bazične  odrednice koje  definišu njen identitet i suštinu.

10.45 – 11.00 Pauza

11.00 – 12.30 Prvi klinički prikaz

12.30 – 14.00 Pauza za ručak

14.00 – 15.30 Drugi klinički prikaz

15.30 – 15.45 Pauza

15.45 – 17.00 Diskusija kliničkog materijala polaznika

Poseban akcenat je stavljen na mogućnost polaznika da uzmu aktivno učešće u okviru segmenta „Diskusija kliničkog materijala polaznika“, sa prikazima, primerima i/ili dilemama iz kliničke prakse.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili imate neku nedoumicu pišite nam na klinickiworkshoppds@pss.org.rs

Srdačan pozdrav do susreta!