Izveštaj sa konferencije “Intimnost”

U subotu 17. marta 2018. godine Psihoanaličko društvo Srbije u saradnji sa UK “Parobrod” održalo je konferenciju pod nazivom “Intimnost”.

Beogradska publika i stručna javnost imali su priliku da čuju predavače Psihoanalitičkog društva Srbije u okviru okruglog stola koji je nosio naziv “Intimnost kao potreba i izazov”.

Sandra Simić govorila je o preprekama i izazovima u ostvarivanju intimnosti u dečijoj psihoanalizi i psihoterapiji. Bavila se pitanjima u kojoj meri je nužno narušavanje dečije intime od strane analitičara samom terapijom, na koji način dolazi do uzdrmavanja intimnosti para dete/analitičar kontaktom analitičara sa roditeljima i kako je isključen a sveprisutni roditelj izložen analitičarevim oku koje gleda u intimu kako roditelja ponaosob tako i roditeljskog para i na samom kraju koji su sve vidovi intruzije u intimu terapeuta.

Moderator okruglog stola Vojislav Ćurčić i Vesna Brzev-Ćurčić su kroz temu “Adolescencija kao bliskost sa sobom i drugima” ukazali između ostalog na dva ključna aspekta adolescentnih procesa i zadataka: transformaciju kako telesnog tako i psihičkog aspekta samog adolescenta i uklapanja novih spoznaja i predstava o sebi sa istovremenim promenama u doživljaju i odnosima sa drugima. Tako nastaje adolescent, novo biće, društveno biće sa pokušajima da uspostavi nove odnose, i spozna sebe i druge na integrisaniji, celovitiji način.

Rialda Šebek je na slikovit i uzbudljiv način u svom radu „Intimni stranci“ ukazala na etimološko značenje i razumevanje termina intimnost kao i na pitanje na koji način intimnost razume književnost, muzička umetnost i slikarstvo a provučeno kroz prizmu analitičkog okvira. Upečatljiv je način na koji je kontrastrirala neuspeh u ostvarivanju intimnosti između oca i sina u Šubertovoj interpretaciji Geteove pesme “Kralj Vilovnjak” sa dubokom intimnom vezom između oca i sina u filmu “Život je lep”.

Olga Savostjanova, Sandra Simić, Vojislav Ćurčić, Rialda Šebek

 

U radu “Okovi ljubavi” Olga Savostjanova se bavila delikatnom sponom između ljubavi i strasti. Govorila je o teorijskim osnovama i kliničkim implikacijama vernosti, monogamije i preljube kao i sposobnosti ili nesposobnosti odraslih za intimnost. Ukazala je da intersubjektivnost i sposobnost mentalizacije uključuju sposobnost viđenja drugog iznutra i da ovi kapaciteti karakterišu stabilne ljubavne odnose.

Aleksandar Kontić je govorio o analizi transfera i kontratransfera, sa posebnom pažnjom usmerenom na momenat susreta. Naveo je da transferne emanacije klijenta uvek predstavljaju mogućnost za momenat susreta, koje analitičar može iskoristiti ili propustiti. Svoje teorijsko izlaganje je obogatio vinjetom iz analitičke prakse, u kojoj je analitičar uhvatio momenat susreta i sa dovoljno poverenja i strpljenja u analitičkom setingu sačekao promene koje je ovaj susret doneo.

Predavač koji je zatvorio konferenciju bio je gost PDS-a, trening psihoanalitičar Claudio Laks Eizirik. On je održao predavanje pod nazivom “Intimnost, životni ciklus i analitički odnos”. Vodio nas je od početka deljenja i razvoja intimnosti sa majkom pa nadalje kroz dela M. Klein, Winnicott-a zatim kroz Eriksonovo učenje o sukcesivnim fazama u životnom ciklusu, ka polnoj ljubavi i intimnosti savremenog doba – doba društvenih mreža.

Izneo je veoma interesantno stanovište vezano za edukaciju iz psihoanalize. Smatra da je neophodno naći balans između neophodnog stepena institucionalne organizacije i širokog prostora da bi se stimulisao razvoj slobodnog i nezavisnog analitičkog uma. Baveći se krajem životnog ciklusa, naveo je Philipa Rotha – da su staru osobu drugi skloni da vide kao nekoga ko je bio tu, a ne kao biće koje nastavlja da postoji, želi i traži bliskost sa drugima.

Na kraju publika je imala posebno zadovoljstvo da čuje prikaz kliničkog slučaja ovog eminentnog stručnjaka.

Aleksandar Kontić, Claudio Laks Eizirik, brojni učesnici Konferencije održane povodom 80 godina od osnivanja prvog psihoanalitičkog društva u Srbiji, uz istoimenu izložbu u U. K. Parobrod